O nama

Laboratorija za izradu micelijuma posluje u okviru Poljoprivrednog gazdinstva “Guteša”, iz Odžaka, čija je isključiva delatnost  proizvodnja semenskog materijala za gljive.

Trenutno smo fokusirani na dve gajene gljive: bukovaču i šitaku. Pored komercijalnog micelijuma na zrnu žita, u ponudi imamo i prenosni materijal kao i čistu kulturu pomenutih vrsta. U planu je proširenje asortimana  i na druge vrste gljiva ukoliko se pojavi interesovanje za njihovim uzgojem.

Važnost semenske robe proističe iz činjenice da  u strukturi prinosa seme učestvuje sa 50 %, te stoga ovom poslu pristupamo s maksimalnom odgovornošću. S obzirom na specifičnost i osetljivost proizvodnje u laboratoriji je zaposleno visoko stručno osoblje na čelu sa agronomom mr Nadom Gutešom.

Višegodišnji rad na proučavanju morfoloških karakteristika, fizioloških procesa i reproduktivnog ciklusa gljiva, koji se u velikoj meri razlikuju od svih ostalih živih organizama, rezultirao je time da se danas možemo pohvaliti da kompletan proizvodni ciklus obavljamo  u sopstvenoj laboratoriji, počev od kloniranja željene gljive, preko prenosnika, do komercijalnog micelijuma. Selekcija poželjnih genotipova na osnovu njihovog fenotipa je sastavni deo našeg rada, tako da je donor klona uvek gljiva sa najboljim karakteristikama.  Na ovaj način na tržište plasiramo isključivo micelijum prve  generacije izuzetno visoke rodnosti i maksimalne čistoće. U okviru laboratorije nalazi se i hladnjača u kojoj na temperaturi od 2o- 4o C rashlađujemo  micelijum pre isporuke, kako bi lakše podneo transport do krajnjeg korisnika.Takođe reprezentativan uzorak svake proizvedene serije micelijuma se testira u oglednim gljivarnicima gde u realnim uslovima ispitujemo njenu vijabilnost i potentnost.  Pored toga, da bi smo zadovoljili ekološke principe uzgoja u našoj laboratoriji se ne koriste hemijska sredstva zaštite.

 Ovim obezbeđujemo da do uzgaivača stiže samo micelijum vrhunskog kvaliteta.

Projektovani cilj za budućnost je, pored proizvodnje micelijuma još nekih  vrsta koje bi mogle biti interesantne za masovni uzgoj, i rad na hibridizaciji i stvaranju novih sojeva koji bi posedovali superiorne karakteristike trenutno aktuelnih sojeva i bili potpuno prilagođeni našim uslovima uzgoja. Da bi se ovaj posao mogao uspešno obaviti potrebno je raspolagati sa adekvatnom bazom gena, zato se trudimo da sakupimo što veći broj različitih genotipova najčešće gajenih gljiva iz kojih ćemo crpiti material za dalji rad.